Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy...

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   Có một số vấn đề học sinh cần lưu ý như sau:...